Jesteś lektorem?
Zapraszamy do Nieobce!

Are you a language teacher?
Feel welcome to join Nieobce!

Ikona kursu, którzy przygotowuje do testu

Regularne wypłaty

Jesteśmy legalnie działającą firmą, więc o regularne wypłaty nie musisz się martwić. W Nieobce mamy zasadę, że wszelkie rozliczenia rozliczane są jeszcze przed końcem miesiąca.

Materiały do zajęć

Przez lata wypracowaliśmy metodę nauczania, którą wzbogaciliśmy materiałami. Wspieramy zarówno samodzielne tworzenie materiałów, ale także korzystając z podręczników.

Elastyczność pracy

W naszej ofercie znajdują się zarówno zajęcia stacjonarne, jak i zdalne (online). Harmonogram zajęć ustalamy na bieżąco, zgodnie z Twoimi dyspozycjami czasowymi.

Regular ​payments

We're a registered business, so you don't have to worry about regular payment. At Nieobce, we have a rule that all billing is done before the end of the month.

Course materials

Over the years, we've developed a method of teaching, which we've supplied with materials.​We support the self-assembly of materials, not only using the textbooks.

Work ​flexibility

Our offer includes both stationary and remote (online) classes. We set the schedule of classes on a regular basis according to your predisposition of time.

Stawki godzinowe

Salary rates

Preferujemy elastyczny harmonogram, w którym sam/a wybierasz, ile zamówień chcesz przyjąć. Pomimo tego, że oficjalna rekrutacja kończy się w pewnym momencie w roku, często pojawiają się dodatkowe oferty, które z przyjemnością Państwu oferujemy.

Stawki zaczynają się od 40 zł za zajęcia online i zależą w dużej mierze od trybu prowadzenia kursu (online / face2face) oraz stopnia skomplikowania kursów. Dokładamy wszelkich starań, aby wynagrodzenie pojawiło się na Twoim koncie do ostatniego dnia miesiąca.

We prefer a flexible schedule where you choose how many orders you want to accept. Despite the fact that the official recruitment ends at some point in the year, there are often additional offer that we're happy to offer you.

The rates start from PLN 40 for online classes and depend largely on the mode of conducting the course (online/face2face) and the complexity of courses. We do our best to ensure that a salary appears on your account by the last day of the month.

Typy umów

Types of contracts

1. UMOWA O DZIEŁO

Ponieważ sami tworzymy koncepcje i treści, możesz skorzystać z umowy, której opodatkowanie wynosi 9% (koszt uzyskania dochodu 50%).

2. UMOWA ZLECENIE

Opodatkowanie wynosi 18%, a jeśli masz status studenta (do 26 roku życia) i podpiszesz konkretny dokument, to opodatkowanie może wynosić nawet 0%. Opłacane są następujące składki: składki emerytalne / rentowe, chorobowe (dobrowolne) i zdrowotne.

3. FAKTURA (B2B)

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, najłatwiejszą formą współpracy jest oczywiście faktura, którą przesyłasz nam co miesiąc. Wcześniejsze

1. CONTRACT FOR SPECIFIC WORK

Because we create concepts and content ourselves, you can use a contract whose taxation is 9% (cost of obtaining income of 50%).

2. CONTRACT OF MANDATE

Taxation is 18%, and if you have student status (up to 26 years of age) and sign a specific document, taxation can be even 0%. The following contributions are paid: retirement / disability, sickness (voluntary) and health contributions.

3. ​INVOICE (B2B)

If you have your own business, the easiest form of cooperation is of course the invoice which you send us after each month. ​

To co, gotowy dołączyć do Nieobce?

Are you ready to join Nieobce​?

Aplikuj / Join